test limba germana

Câinii străini îi miros pe ceilalți = An fremden Hunden riechen die andern. = pronunție = An fremdăn hundăn rihăn di andărăn

Ce flaore a mirosit ea? = An welcher Blume hat sie gerochen? = pronunție = An velhier blume hat zi gherohăn ?

Asta miroase a nepotism = Das riecht total nach Vetternwirtschaft .= pronunție = das riht nach fetărnvirțșaft

Ceața mirosea a ulei = Der Nebel roch nach Öl.= pronunție = der nebăl roh nah eol

Florile în pat miros bine = Die Blumen im Beet riechen gut. = pronunție = di blumăn in bet rihăn gut

Tu miroși exact ca mama mea = Du riechst genauso wie meine Mutter. = pronunție = Du rihst ghenauzo vi maine mutăr

El mirose ciocolata întreaga zi = Er riecht den ganzen Tag Schokolade.= pronunție = er riht den ganțe tag șokolade
Mirose frumos (gustos) din bucătărie = Es riecht lecker aus der Küche! = pronunție = es riht lekăr aus der kiuhe
Aici, miroase numai = Hier, riech mal. = pronunție = hir riht mal
Miros ceva putred = Ich rieche etwas Fauliges. = pronunție = ih rhe etvas fauligăs
Miros cu nasul meu = Ich rieche mit meiner Nase.= pronunție = ih rihe mit mainăr naze
Friptura n-o miroase fiecare nas = Nicht jede Nase riecht den Braten. = pronunție = Niht iede naze riht den bratăn
Miroși tu de asemenea ceva amuzant (comic) = Riechst du auch etwas Komisches? = pronunție = Rihst du auh etvas komișăs
Miroase aici a polițiști? = Riecht es hier nicht nach Polizisten? = pronunție = Riht es hir nah polițistăn?
Ce miroase aici așa teribil? = Was riecht hier so furchtbar? = pronunție = vas riht hir zo furhtbar?
*

A mirosi = riechen = pronunție = rihăn

*
Prezent
*

Eu miros = ich rieche = pronunție = ih rihe
Tu miroși = du riechst = pronunție = du rihst
El miroase = er riecht = pronunție = er riht
Noi mirosim = wir riechen = pronunție = vir rihăn
Voi mirosiți = ihr riecht = pronunție = ir riht
Ei miros = sie riechen = pronunție = zi rihăn
*
Perfectul compus
*

Eu am mirosit = ich habe gerochen = pronunție = ih habe gherohăn
Tu ai mirosit = du hast gerochen = pronunție = du hast gherohăn
El a mirosit = er hat gerochen = pronunție = er hat gherohăn
Noi am mirosit = wir haben gerochen = pronunție = vir habăn gherohăn
Voi ați mirosit = ihr habt gerochen = pronunție = ir habt gherohăn
Ei ele au mirosit = sie haben gerochen = pronunție = zi habăn gherohăn
*
Imperfect
*

Eu miroseam = ich roch = pronunție = ih roh
Tu miroseai = du rochst = pronunție = du rohst
El mirosea = er roch = pronunție = er roht
Noi miroseam = wir rochen = pronunție = vir rohăn
Voi miroseați = ihr rocht = pronunție = ir roht
Ei miroseau = sie rochen = pronunție = zi rohăn
*

Mai mult ca perfect
*

Eu mirosisem = ich hatte gerochen= pronunție = ih hate gherohăn
Tu mirosiseși = du hattest gerochen= pronunție = du hatăst gherohăn
El mirosise = er hatte gerochen= pronunție = er hate gherohăn
Noi mirosiserăm = wir hatten gerochen= pronunție = vir hatăn gherohăn
Voi mirosiserăți = ihr hattet gerochen= pronunție = ir hatăt gherohăn
Ei ele mirosiseră = sie hatten gerochen= pronunție = zi hatăn gherohăn
*
Viitor
*

Eu voi mirosi = ich werde riechen= pronunție = ih verde rihăn
Tu vei mirosi = du wirst riechen= pronunție = du virst rihăn
El va mirosi = er wird riechen= pronunție = er vird rihăn
Noi vom mirosi = wir werden riechen= pronunție = vir verdăn rihăn
Voi veți mirosi = ihr werdet riechen= pronunție = ir verdăt rihăn
Ei ele vor mirosi = sie werden riechen= pronunție = zi verdăn rihăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș mirosi = ich würde riechen= pronunție = ih viurde rihăn
Tu ai mirosi = du würdest riechen= pronunție = du viurdăst rihăn
El ar mirosi = er würde riechen= pronunție = er viurde rihăn
Noi am mirosi = wir würden riechen= pronunție = vir viurdăn rihăn
Voi ați mirosi = ihr würdet riechen= pronunție = ir viurdăt rihăn
Ei ar mirosi = sie würden riechen= pronunție = zi viurdăn rihăn

Condițional trecut
*

Eu aș fi mirosit = ich würde gerochen haben= pronunție = ih viurde gherohăn habăn
Tu ai fi mirosit = du würdest gerochen haben = pronunție = du viurdăst gherohăn habăn
El ar fi mirosit = er würde gerochen haben= pronunție = er viurde gherohăn habăn
Noi am fi mirosit = wir würden gerochen haben = pronunție = vir viurdăn gherohăn habăn
Voi ați fi mirosit = ihr würdet gerochen haben = pronunție = ir viurdăt gherohăn habăn
Ei ar fi mirosit = sie würden gerochen haben = pronunție = zi viurdăn gherohăn habăn