test limba germana

FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE

A-și aminti – erinnern
A uita = vergessen
*
Numele bărbatului îmi amintesc bine. = Den Namen des Mannes erinnere ich gut.= pronunție = Den namăn des manăs erinăre ih gut
Umbrela roșie îi aducea aminte de bunica ei. = Der rote Schirm erinnerte sie an ihre Großmutter. = pronunție = der rote șirm erinărte zi an ire gros mutăr
El îmi amintește de tata = Er erinnert mich an meinen Vater = pronunție = er erinărt mih an mainăn fatăr
El a amintit data, ca ea să nu uite întâlnirea. = Er erinnerte an das Datum, damit sie das Treffen nicht vergessen möge. = pronunție = er erinărte an das datum, damit zi das trefăn niht fărghesăn meoghe
Permiteți- mi să vă amintesc că … = Darf ich Sie daran erinnern dass… = pronunție = Darf ih zi daran erinărn das..
Vă amintesc într-adevăr deIon? = Erinnere ich Sie wirklich an Ion ? = pronunție = erinăre ih zi virklih an Ion ?
Încearcă să-ți amintești… = Versuche dich zu erinnern … = pronunție = fărzuhe dih țu erinărn

Imi amintesc cu plăcere de mama mea din acele zile = Ich erinnere meine Mutter gern an jene Tage.= pronunție = ih erinăre maine mutăr ghern an iene taghe
Îmi amintesc, și încă prea bine = Ich erinnere mich zu gut daran = pronunție = ih erinăre mih țu gut daran
Nu-mi amintesc de ea. = Ich erinnere sie nicht. = pronunție = ih erinăre zi niht
Nu-mi amintesc = Ich erinnere mich nicht = pronunție = ih erinăre mih niht
Nu-mi amintesc de îndatoririle ei.(obligațiile ei)= Ich erinnere sie nicht an ihre Pflichten.= pronunție = ih erinăre zi niht an ire flihtăn
I-am amintit să-i scrie mamei în curând.= Ich erinnerte ihn daran, seiner Mutter bald zu schreiben. = pronunție = ih erinărte in daran , sainăr mutăr bald țu șraibăn
Îți amintește de ceva? = Erinnert es dich an etwas? = Erinărt es dih an etvas?
Ea își amintește că a vorbit cu el = Sie erinnert sich wie sie mit ihm geredet hat = pronunție zi erinărt zih vi zi mit im gheredăt hat
Îmi amintesc că ea a fost acolo = Ich erinnere mich , dass sie dort war = pronunție = ih erinăre mih , das zi dort var
Tom îi amintea Mariei despre Ioan. = Tom erinnerte Mary an Johannes.= pronunție = Tom erinărte Meri an Iohanes
Ion a amintit Mariei că ea trebuia să cumpere pâine. = Ion erinnerte Mary daran, dass sie Brot kaufen musste.= pronunție = Ion erinărte Meri daran, das zi brot kaufăn muste
Vă amintiți de mine? = Erinnern Sie sich an mich ? = pronunție = Erinărn zi zih an mih?
Amintește-mi să îl sun = Erinnere mich daran, dass ich ihn anrufen soll = pronunție = Erinăre mih daran , das ih in anrufăn zol
Poate voi vă amintiți… = Vielleicht erinnert ihr euch … = pronunție = filaiht erinărt ir oih
Trebuiea să-ți amintești mai devreme = Das hättest du dir , früher überlegen sollen = pronunție = das hetăst du dir friuier iubărleigăn zolăn

A-și aminti de cineva, de ceva = erinnern sich an A (erinărn zih an )

Prezent:
*
Eu îmi amintesc = ich erinnere mich = pronunție = ih erinăre mih
Tu îți amintești = du erinărst dih = du erinnerst dich
El își amintește = er erinnert sich = pronunție = er erinărt zih
Noi ne amintim = wir erinnern uns = pronunție = vir erinărn uns
Voi vă amintiți = hr erinnert euch = pronunție = ir erinărt oih
Dv. vă amintiți = Sie erinnern sich = pronunție = zi erinărn zih

*
Perfectul compus
*
Eu mi-am amintit = ich habe mich erinnert = pronunție = ih habe mih erinărn
Tu ți-ai amintit = du hast dich erinnert = pronunție = du hast dih erinărn
El și-a amintit = er hat sich erinnert = pronunție = er hat zih erinărn
Noi ne-am amintit = wir haben uns erinnert = pronunție = vir habăn uns erinărn
Voi v-ați amintit = ihr habt euch erinnert = pronunție = ir habt oih erinărn
Dv. v-ați amintit = Sie haben sich erinnert = pronunție = zi habăn zih erinărn
*
Imperfect
*
Eu îmi aminteam = ich erinnerte mich = ih erinărte mih
Tu îți aminteai = du erinnertest dich = du erinărtăst dih
El își amintea = er erinnerte sich = er erinărte zih
Noi ne aminteam = wir erinnerten uns = vir erinărtăn uns
Voi vă aminteați = ihr erinnertet euch = ir erinărtăt oih
Ei ele își aminteau =sie erinnerten sich = zi erinărtăn zih
*
Mai mult ca perfect
*
Eu îmi amintisem = ich hatte mich erinnert = ih hate mih erinărt
Tu îți amintiseși = du hattest dich erinnert = du hatăst dih erinărt
El își amintise = er hatte sich erinnert = er hate zih erinărt
Noi ne amintiserăm = wir hatten uns erinnert = vir hatăn uns erinărt
Voi vă amintiserăți = ihr hattet euch erinnert = ir hatăt oih erinărt
Ei ele își amintiseră = sie hatten sich erinnert = zi hatăn zih erinărt
*
Viitor
*
Eu îmi voi aminti = ich werde mich erinnern = pronunție = ih verde mih erinărn
Tu îți vei aminti = du wirst dich erinnern = pronunție = du virst dih erinărn
El își va aminti = er wird sich erinnern = pronunție = er vird zih erinărn
Noi ne vom aminti = wir werden uns erinnern = pronunție = vir verdăn uns erinărn
Voi vă veți aminti = ihr werdet euch erinnern = pronunție = ir verdăt oih erinărn
Dv. vă veți aminti = Sie werden sich erinnern= pronunție = zi verdăn zih erinărn
*
Condițional prezent
*
Eu mi-aș aminti = ich würde mich erinnern = ih viurde mih erinărn
Tu ți-ai aminti = du würdest dich erinnern = du viurdăst dih erinărn
El și-ar aminti = er würde sich erinnern = er viurde zih erinărn
Noi ne-am aminti = wir würden uns erinnern = vir viurdăn uns erinărn
Voi v-ați aminti = ihr würdet euch erinnern = ir viurdăt oih erinărn
Ei ele și-ar aminti = sie würden sich erinnern = zi viurdăn zih erinărn
*
Condițional trecut
*
Eu mi-aș fi amintit = ich würde mich erinnert haben = ih viurde mih erninărt habăn
Tu ți-ai fi amintit = du würdest dich erinnert haben = du viurdăst dih erninărt habăn
El și-ar fi amintit = er würde sich erinnert haben = er viurde zih erninărt habăn
Noi ne-am fi amintit = wir würden uns erinnert habe = vir viurdăn uns erninărt habăn
Voi v-ați fi amintit = ihr würdet euch erinnert haben = ir viurdăt oih erninărt habăn
Ei ale și-ar fi amintit = sie würden sich erinnert haben = zi viurdăn zih erninărt habăn

FORMULĂRI CU VERBUL A UITA

Chirurgul a uitat ceva în pacient = Der Chirurg vergaß etwas im Patienten.= pronunție = der hirurg fărgas etvas im pațientăn
Prima dragoste nu se uită niciodată = Die erste Liebe vergisst man nicht. = pronunție = di erste libe fărghis man niht
Nu uita că… = Vergiss nicht dass = pronunție = fărghis niht das…
Aproape că ți-ai uitat banii = Du hättest beinahe dein Geld vergessen.= pronunție = du hetăst bainaie dain gheld fărghesăn
Asta nu ți-o voi uita niciodată = Das werde ich dir nie vergessen = das verde ih dir ni fărghesăn
Am uiat complet de asta = Ich habe es völlig vergessen = ih habe es feolig fărghesăn

Hei, Ion uită-ți necazurile = He, Ion , vergiss deine Bekümmernisse! = pronunție = he Ion fărghis daine bekumernise
Poți să uiți de asta = Das kannst du vergessen = pronunție = Das kanst du fărghesăn
Am uitat cartea acasă = Ich vergaß das Buch zu Hause.= pronunție = Ih fărgas das buh țu hauze
Am (noi) uitat pe cineva? = Haben wir jemanden vergessen? = pronunție = habăn vir iemandăn fărghesăn?
Eu uit ziarul undeva foarte des = Ich vergesse die Zeitung irgendwo sehr oft. = pronunție = ih fărghese di țaitung irghendvo zer oft
Undeva mi-am uitat geanta = Irgendwo habe ich meine Tasche vergessen.= pronunție = irghendvo habe ih maine tașe fărghesăn
Din păcate, am uitat aproape totul = Leider habe ich fast alles vergessen. = pronunție = laidăr habe ih fast ales făghesăn
Încearcă să uiți de asta = Versuch es zu vergessen = pronunție = fărzuh es țu fărghesăn
Tatăl meu adoptive mi-a uitat ziua de naștere = Mein Adoptivvater hat meinen Geburtstag vergessen. = pronunție = Main adoptivfatăr hat mainăn gheburțtag fărghesăn
Maria uită mereu numărul propriu de telefon = Maria vergisst immer ihre eigene Telefonnummer.= pronunție = Maria fărghist imăr ire aigăne tlefon-număr
Ion aproape că a uitat de conferință = Ion hätte beinahe die Konferenz vergessen.= pronunție = Ion hete bainaie di konfereț fărghesăn
Uită asta! Este prea riscant = Vergesst es! Das ist zu riskant.= pronunție = Fărghest es. Das ist țu riskant
De ce ai uitat asta? = Warum hast du das vergessen?= pronunție = varum hast du das fărghesăn?
Am uitat ziua ei de naștere = Ich habe ihren Geburtstag vergessen = pronunție = ih habe irăn gheburțtag fărghesăn
*
A uita = vergessen = pronunție = fărghesăn
*
Prezent
*
Eu uit = ich vergesse = pronunție = ih fărghese
Tu uiți = du vergisst = pronunție = du făghist
El uită = er vergisst = pronunție = er fărghist
Noi uităm = wir vergessen = pronunție = vir fărghesăn
Voi uitați = ihr vergesst = pronunție = ir fărghest
Dv. uitați = sie vergessen = pronunție = zi fărghesăn
*
Perfectul compus
*
Eu am uitat = ich habe vergessen = pronunție = ih habe fărghesăn
Tu ai uitat = du hast vergessen = pronunție = du hast fărghesăn
El a uitat = er hat vergessen = pronunție = er hat fărghesăn
Noi am uitat = wir haben vergessen = pronunție = vir habăn fărghesăn
Voi ați uitat = ihr habt vergessen = pronunție = ir habt fărghesăn
Dv. ați uitat = Sie haben vergessen = pronunție = zi habăn fărghesăn
*
Imperfect
*
Eu uitam = ich vergaß = pronunție = ih fărgas
Tu uitai = du vergaßest = pronunție = du fărgasăst
El uita = er vergaß = pronunție = er fărgas
Noi uitam = wir vergaßen = pronunție = vir fărgasăn
Voi uitați = ihr vergaßt = pronunție = ir fărgast
Dv. uitați = sie vergaßen = pronunție = zi fărgasăn
*
Mai mult ca perfect
*
Eu uitasem = ich hatte vergessen = pronunție = ih hate fărghesăn
Tu uitaseși = du hattest vergessen = pronunție = du hatăst fărghesăn
El uitase = er hatte vergessen = pronunție = er hate fărghesăn
Noi uitaserăm = wir hatten vergessen = pronunție = vir hatăn fărghesăn
Voi uitaserăți = ihr hattet vergessen = pronunție = ir hatăt fărghesăn
Dv. uitaserăți = sie hatten vergessen = pronunție = zi hatăn fărghesăn
*
Viitor
*
Eu voi uita = ich werde vergessen = pronunție = ih verde fărghesăn
Tu vei uita = du wirst vergessen = pronunție = du virst fărghesăn
El va uita = er wird vergessen = pronunție = er vird fărghesăn
Noi vom uita = wir werden vergessen = pronunție = vir verdăn fărghesăn
Voi veți uita = ihr werdet vergessen = pronunție = ir verdăt fărghesăn
Dv. veți uita = Sie werden vergessen = pronunție = zi verdăn fărghesăn
*
Condițional prezent
*
Eu aș uita = ich würde vergessen = pronunție = ih viurde fărghesăn
Tu ai uita = du würdest vergessen = pronunție = du viurdăst fărghesăn
El ar uita = er würde vergessen = pronunție = er viurde fărghesăn
Noi am uita = wir würden vergessen = pronunție = vir viurdăn fărghesăn
Voi ați uita = ihr würdet vergessen = pronunție = ir viurdăt fărghesăn
Dv. ați uita = sie würden vergessen = pronunție = zi viurdăn fărghesăn
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi uitat = ich würde vergessen haben = pronunție = ih viurde fărghesăn habăn
Tu ai fi uitat = du würdest vergessen haben = pronunție = du viurdăst fărghesăn habăn
El ar fi uitat = er würde vergessen haben = pronunție = er viurde fărghesăn habăn
Noi am fi uitat = wir würden vergessen haben = pronunție = vir viurdăn fărghesăn habăn
Voi ați fi uitat = ihr würdet vergessen haben = pronunție = ir viurdăt fărghesăn habăn
Dv. ați fi uitat = Sie würden vergessen haben = pronunție = zi viurdăn fărghesăn habăn